Przejdź do treści

Regulamin

1. Sklep ANTON , dostępny pod adresem antonkaletnictwo.pl, prowadzony jest przez Antoniego Zawiła właściciela firmy F.H.U.P. ANTON z siedzibą pod adresem: 34-210 Zembrzyce 279. Działalność gospodarcza wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej  (CEIDG) prowadzonej  przez ministra właściwego ds. gospodarki, 

NIP: 552-106-54-30, REGON: 070896128;

2. Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez F.H.U.P. Anton za pośrednictwem sklepu internetowego ANTON.

1. Przedsiębiorca- oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sklep- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem antonkaletnictwo.pl

3. Sprzedawca- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U.P. ANTON Antoni Zawiła, wpisaną do Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  (CEIDG)prowadzonej  przez ministra właściwego ds. gospodarki, 

      NIP: 552-106-54-30, REGON: 070896128;

4. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Klient- podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży

6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

7. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży Produktu zawierana lub już zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego

8. Umowa zawarta na odległość- umowa zawarta z Klientem w ramach sklepu internetowego bez jednoczesnej fizycznej obecności stron , 

 z  wyłącznym  wykorzystaniem  jednego  lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

9. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą

10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w  którym widoczne  są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

13. Dni robocze- dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

14. Dostawa- czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

15. Dostawca- oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie realizacji Dostawy Towarów

16. Konto -  konto  klienta  w  Sklepie,  są w  nim  gromadzone  dane  podane  przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

17. Formularz  rejestracji - formularz  dostępny  w  Sklepie,  umożliwiający  utworzenie Konta.

Do korzystania ze Sklepu, czyli przeglądania asortymentu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

1. Urządzenie z dostępem do sieci Internetu

2. Aktywne konto poczty elektronicznej

3. Włączona obsługa plików cookies.

1. Adres strony internetowej: antonkaletnictwo.pl

2. Adres Sprzedawcy: 34-210 Zembrzyce 279

3. Adres e-mail Sprzedawcy: anton.kaletnictwo@gmail.com

4. Numer telefonu Sprzedawcy: 512872592

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 

77 1050 1445 1000 0092 5258 7226 

6. Klient  może  kontaktować się ze  Sprzedawcą za  pomocą adresów  i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7. Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą możliwy jest  w godzinach 8:00 – 18:00.

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedostosowania się do wymagań technicznych przez Klienta lub niedozwolonym działaniem osób trzecich.

2. Przeglądanie produktów dostępnych w Sklepie nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta możliwe jest albo po założeniu Konta lub przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny produktów podane są w polskich złotych i są cenami brutto.

4. Końcowa kwota do zapłaty składa się z ceny Produktu oraz kosztu dostawy (wybranej przez Klienta w trakcie składania zamówienia).

1. Założenie Konta w Sklepie następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię nazwisko,

 e-mail, adres dostawy, numer telefonu.

2. Założenie konta jest nieodpłatne.

3. W Formularzu rejestracji Klient ustala Login i hasło dzięki, którym loguje się do Konta.

4. W każdej chwili Klient ma możliwość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu  jakichkolwiek  opłat  usunąć Konto. Może to zrobić  poprzez  wysłanie  stosownego  żądania  do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres biura.

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,

2. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,

3. Wybierając opcje złożenia zamówienia bez rejestracji, należy wypełnić Formularz zamówienia wpisując dane dotyczące odbiorcy Zamówienia, adresu dostawy Produktu oraz wybrać rodzaj przesyłki (sposób  dostarczenia Produktu),

4. W komentarzu do zamówienia można podać dane do faktury wraz z numerem NIP,

5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie

6. Zaakceptować Regulamin sklepu,

7. Kliknąć przycisk  “Zamawiam i płacę”.

Klient może skorzystać z poniżej wymienionych metod dostawy lub odbioru:

1. Kurier

2. Kurier pobranie

3. Paczkomat

4. Odbiór osobisty pod adresem: 34-210 Zembrzyce 279


Klient może wybrać następujące metody płatności:

1. Płatność za pobraniem

2. Płatność przelewem tradycyjnym

3. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym

4. Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.


Na terenie Polski dostawa jest darmowa.

Możliwość wysyłki za granicę - koszt ustalany indywidualnie na podstawie m. in. wagi paczki, kraju wysyłki, itp. Średnia cena wysyłki od 60zł. Dokładna wycena nastąpi po zrealizowaniu zamówienia.

1.  Zawarcie  Umowy  Sprzedaży  między  Klientem  a  Sprzedawcą następuje  po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.

2.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza  jego otrzymanie oraz jednocześnie  przyjmuje  Zamówienie  do  realizacji.  Potwierdzenie  otrzymania Zamówienia  i  jego  przyjęcie  do  realizacji  następuje  poprzez  przesłanie  przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia  adres  poczty  elektronicznej  Klienta,  która  zawiera  co  najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.  W przypadku wyboru przez Klienta:

a.  płatności przelewem tradycyjnym lub płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b.  płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.  Jeżeli  Klient  wybrał  sposób  dostawy  inny  niż odbiór  osobisty,  Produkt  zostanie wysłany  przez  Sprzedawcę w  terminie  wskazanym  w  jego  opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.  W  przypadku  zamówienia  Produktów  o  różnych  terminach  dostawy,  terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6. W  przypadku  zamówienia  Produktów  o  różnych  terminach  dostawy,  Klient  ma możliwość  żądania  dostarczenia  Produktów  częściami  lub  też dostarczenia  wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

7.  Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.  W  przypadku  wyboru  przez  Klienta  sposobu  płatności  przelewem lub płatności elektroniczne -  od  dnia  uznania  rachunku  bankowego Sprzedawcy.

b.  W  przypadku  wyboru  przez  Klienta  sposobu  płatności  za  pobraniem  –  od  dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru  Klient  zostanie  dodatkowo  poinformowany  przez  Sprzedawcę poprzez  przesłanie stosownej  wiadomości  e-mail  na  podany  w  trakcie  składania  Zamówienia  adres  poczty elektronicznej Klienta.

9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.

10. Produkty wykonane na specjalne zamówienie Klienta, realizowane są w ustalanym indywidualnie terminie.

1. Konsument  może  w  terminie  14  dni  odstąpić od  Umowy  Sprzedaży  bez  podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin liczony jest od momentu dostarczenie przesyłki Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik, do jej nadania na adres biura.

3. W  przypadku  Umowy,  która  obejmuje  wiele  Produktów,  które  są dostarczane osobno,  partiami  lub  w  częściach,  termin  wskazany  w  ust.  1  biegnie  od  dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy dostępny na stronie formularz zwrotu z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. 

5. Formularz z oświadczeniem może być wysłany za pomocą poczty tradycyjnej na adres F. H.U. P. ANTON,34-210 Zembrzyce 279 , bądź drogą elektroniczną na adres anton.kaletnictwo@gmail.com

6. W  przypadku  przesłania  oświadczenia  przez  Konsumenta  drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle  Konsumentowi  na  podany  przez  Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania formularza z oświadczenia.

7. W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  zawartej  na  odległość Umowę uważa  się za niezawartą.

8. Sprzedawca zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności za produkty niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania Produktu z powrotem.

9. Zwrotu  płatności  Sprzedawca  dokona  przy  użyciu  takich  samych  metod  płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba  że Konsument wyraźnie  zgodził  się na  inne  rozwiązanie,  które nie  będzie  się wiązało  dla  niego  z żadnymi kosztami.

10. Konsument  powinien  odesłać Produkt wraz z paragonem oraz formularzem zwrotu na  adres  Sprzedawcy  podany  w  niniejszym Regulaminie  niezwłocznie,  nie  później  niż 14  dni  od  dnia,  w  którym  poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt wraz z paragonem przed upływem terminu 14 dni.

11. Konsument  ponosi  bezpośrednie  koszty  zwrotu  Produktu,  także  koszty  zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą

12. Konsument  odpowiada  tylko  za  zmniejszenie  wartości  Produktu  wynikające  z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu

13. Produkt musi zostać odesłany nieużytkowany, w stanie nienaruszonym, z  metkami, paragonem oraz w oryginalnym pudełku, odpowiednio zabezpieczony.

14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a) w  której  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  nieprefabrykowana,  wyprodukowana według  specyfikacji  Konsumenta  lub  służąca  zaspokojeniu  jego indywidualizowanych potrzeb - tutaj w przypadku zamówienia indywidualnego,

b) w  której  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  dostarczana  w  zapieczętowanym opakowaniu,  której  po  otwarciu  opakowania  nie  można  zwrócić ze  względu  na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c) o  świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta,  który  został  poinformowany  przez  rozpoczęciem  świadczenia,  że  po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

d) w  które  przedmiotem  świadczenia  jest  rzecz  ulegająca  szybkiemu  zepsuciu  lub mająca krótki termin przydatności do użycia

e) w  którym  cena  lub  wynagrodzenie  zależy  od  wahań na  rynku  finansowym,  nad którym  Sprzedawca  nie  sprawuje  kontroli,  i  które  mogą wystąpić przed  upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f) w której przedmiotem  świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

1. Umowa sprzedaży obejmuje wyłącznie nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient  ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić wypełniając druk reklamacyjny dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy i wysyłając go wraz z reklamowanym produktem lub drogą elektroniczną.

5. Sprzedawca  ustosunkuje  się do  żądania  reklamacyjnego  niezwłocznie,  nie  później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się,  że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6. Towary  odsyłane  w  ramach  procedury  reklamacyjnej należy  wysyłać na  adres: F. H.U. P. ANTON,34-210 Zembrzyce 279.

7. Wszystkie oferowane w Sklepie produkty objęte są 2 letnią gwarancją.

8. Gwarancja obejmuje wady techniczne, usterki konstrukcyjne oraz wszelkie aspekty związane z wytrzymałością produktu. 

9. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania towaru ( obicia, otarcia, zarysowania, plamy itp.) . Gwarancja nie obejmuje  zmian wyglądu skóry naturalnej wynikających z jej właściwości jako materiału.

10. Każdy egzemplarz jest unikalny ze względu na niepowtarzalną fakturę płata skóry, z której został wykonany. Zarysowania, przebarwienia, nierówności kolorów oraz powierzchni skóry są naturalne i nie stanowią wady produktu.

11. Usługi posprzedażne dotyczące zakupionego przez Klienta towaru, jak np. przeróbki na życzenie Klienta lub naprawy uszkodzeń mechanicznych, nie objętych rękojmią, świadczone są wyłącznie w salonach stacjonarnych Sprzedawcy. Skorzystanie z takich usług odbywa się w całości na koszt Klienta i wymaga każdorazowo udania się przez Klienta wraz z zakupionym towarem do siedziby Sprzedawcy.

1. Administratorem  danych  osobowych  Klientów  zbieranych  za  pośrednictwem  Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów pozyskiwane za pośrednictwem Sklepu internetowego wykorzystywane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi zgodę, również w celach marketingowych.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a) W  przypadku  Klienta,  który  korzysta  w  Sklepie  internetowym  ze  sposobu  dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe  Klienta  wybranemu  przewoźnikowi  lub  pośrednikowi  realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) W przypadku  Klienta, który  korzysta  w  Sklepie  internetowym  ze  sposobu  płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator

udostępnia zebrane dane osobowe Klienta,  wybranemu  podmiotowi  obsługującemu  powyższe  płatności  w  Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niestety jednak brak udostępniania danych osobowych wskazanych w Regulaminie jako niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia owej Umowy .

1. Wszelkie nazwy własne oraz opisy towarów jak również zdjęcia i teksty objęte są prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

2. Sprzedawca  zastrzega  sobie  prawo  do  dokonywania  zmian  Regulaminu  z  ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w  jakim  te  zmiany  wpływają na  realizację postanowień niniejszego  Regulaminu

3. 3.  W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o  świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.